นายสมไพร ไกยวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์