พญ.กนกวรรณ คนหาญ
รองผู้อำนวยการ รพร.กุฉินารายณ์
- ด้านบริการปฐมภูมิ