นางวิระวรรณ ทับคำภา
รองผู้อำนวยการ รพร.กุฉินารายณ์
- ด้านการพยาบาล