ภก.ฉัตรพิสุทธิ์ วิเศษสอน
รองผู้อำนวยการ รพร.กุฉินารายณ์
- ด้านการพัฒนาคุณภาพ/ยุทธศาสตร์