นพ.อนิก วโรรส
รองผู้อำนวยการ รพร.กุฉินารายณ์
- ด้านการแพทย์