นายปุณชาติ แผ่นศิลา
รองผู้อำนวยการ รพร.กุฉินารายณ์
- ด้านการบริหารทั่วไป
- ด้านการบริหารการสนับสนุนบริการทางการแพทย์
- ด้านการประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์